Blog J.B.

Kręgi przynależności do Kościoła i Jego przymioty

KRĘGI PRZYNALEŻNOŚCI DO KOŚCIOŁA


Poza Kościołem nie ma zbawienia” – ta zasada św. Cypriana, wykluczająca pierwotnie z kręgu osób zbawionych przedstawicieli innych wyznań i Kościołów odłączonych, obowiązuje nadal. Sobór Watykański II postawił jednak następujące pytanie: Kto należy do Kościoła jako Ludu Bożego? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest poniższy schemat:

1 — Chrześcijanie katolicy (my)

2 — Chrześcijanie niekatolicy: Kościoły uznające istnienie Jezusa Chrystusa; sprzeciwiające się jednak niektórym dogmatom (np. prymat papieża; obecność Chrystusa w Eucharystii): Kościół Prawosławny, Protestancki, Anglikański, Luterański, Kalwiński.

3 — Niechrześcijanie (wielkie religie świata – pozachrześcijańskie): Religie uznające istnienie Boga; inaczej Go jednak definiujące i nazywające; uznające inne formy oddawania Mu czci i manifestowania swojej wiary (Judaizm, Islam, Hinduizm, Buddyzm, Szyizm, Konfucjanizm, Szintoizm).

4 — „Ludzie dobrej woli”: osoby nie uznające żadnej formy istnienia Boga (ateiści, agnostycy); kierujące się jednak w postępowaniu własnym sumieniem i prawem naturalnym (problem: czy istnieją w ogóle osoby w nic nie wierzące???).

WNIOSKI:

1. Pojęcie „Kościół” nie ogranicza się tylko do Kościoła Rzymsko-katolickiego (to zwraca uwagę na potrzebę postawy tolerancji – szacunku wobec innowierców)

2. Każdy objęty tą zasadą ma realną szansę zbawienia, ale – w miarę oddalania się kręgów od centrum – maleje ilość środków zbawczych (przykład atomu).

3. Formalna przynależność do tych kręgów (szczególnie wewnętrznych) nie gwarantuje automatycznie zbawienia, ale wymaga współpracy z łaską Bożą.

******************************

PRZYMIOTY KOŚCIOŁA


Kościół jako wspólnota Bosko-ludzka realizuje swój podstawowy cel: dążenie do jedności i płynącego zeń zbawienia. Można go – jak każdą wspólnotę – scharakteryzować, określając jego podstawowe cechy, przymioty. Mówimy o nich, wypowiadając każdorazowo słowa „Credo” mszalnego: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…”.

*** „Kościół jest jeden” – w zamyśle swego Twórcy, Chrystusa, Kościół został założony jako jeden, chrześcijański. Widoczne dziś podziały są efektem ludzkich aspiracji i animozji. Prawda podkreśla jedność fundamentu (Chrystus), niezależną od ludzkich podziałów.

*** „Kościół jest święty” – prawda ta podkreśla świętość na płaszczyźnie Boskiej (we wspólnocie Kościoła jest obecny święty Bóg); sfera ludzka bowiem jest obciążona skutkami grzechu pierworodnego. Świętymi nie są więc „ludzkie Kościoła”, ale sam Bóg.

*** „Kościół jest powszechny” – podstawowym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii Chrystusa i wskazywanie drogi do zbawienia. Ta prawda stoi otworem przed każdym człowiekiem – o ile tylko realizować będzie zasady współpracy z działającym w nas Bogiem.

*** „Kościół jest apostolski” – u podstaw istnienia i działania Kościoła stoi pierwotna wspólnota apostolska. Apostołowie tworzyli pierwsze gminy chrześcijańskie, których rozwój doprowadził do stanu dzisiejszego.

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>