Blog J.B.

Chronologia wydarzeń paschalnych

WYDARZENIA PASCHALNE – chronologia

 

WYDARZENIA PASCHALNE – ciąg zdarzeń i sytuacji, rozpoczętych wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończonych Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. W ich przedstawieniu używamy 2 pojęć: PASJA (męka i śmierć Chrystusa)  i PASCHA (Zmartwychwstanie).

Główne postaci:  Jezus Chrystus, NMP, Apostołowie {Piotr, Judasz, Jan}, Poncjusz Piłat {namiestnik rzymski}; tetrarcha Galilei Herod Antypas, Weronika, Szymon Cyrenejczyk, Barabasz,  arcykapłani Annasz i Kajfasz, Maria Magdalena, Nikodem, Józef z Arymatei, Dyzmas {dobry łotr}, Sanhedryn, kohorta rzymska, kobiety – płaczki żałobne.

 • Jezus zapowiada swoją śmierć w Jerozolimie. Piotr próbuje Go od tego odwieść – zostaje nazwany „szatanem”.
 • Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy /NIEDZIELA PALMOWA/. Wjazd symbolizuje objęcie władzy królewskiej {palmy, wjazd główną bramą} i wypełnienie zapowiedzi mesjańskich Izajasza {osiołek}.
 • Po wjeździe Jezus nie spełnia oczekiwań tłumu – nie ogłasza się królem. Pozostaje „w cieniu” /W.PONIEDZIAŁEK-W.ŚRODA/. Mimo postawy Nikodema zapada decyzja o fizycznej likwidacji Jezusa. Judasz podejmuje decyzję o zdradzie Jezusa.
 • Ostatnia Wieczerza {W.CZWARTEK}. Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Wskazanie zdrajcy.
 • Zdrada Judasza {30 srebrników – 30 hebrajskich szekli = 4-miesięczny zarobek niewykwalifikowanego robotnika – około 4-6 tys. dzisiejszych złotych}. Według innych przeliczeń to może być suma od 1-1,3 tys. zł do nawet 10-12 tys. zł.
 • Modlitwa Jezusa w Ogrojcu {problemy uczniów z czuwaniem – przestrach, narastające napięcie}. Krwawy pot Jezusa.
 • Pojmanie Jezusa przez straż świątyni i żołnierzy rzymskich {reakcja uczniów – za wyjątkiem Piotra – paniczna ucieczka}. Złamanie prawa żydowskiego {nie wolno dokonywać tego typu aktów w nocy} i rzymskiego {żołnierze mogli zostać użyci po wyrażonej zgodzie namiestnika}. Pocałunek – znak miłości zamieniony na symbol zdrady.
 • I sąd nad Jezusem – Jezus przed Annaszem {arcykapłan}
 • II sąd nad Jezusem – sąd Kajfasza {teść Annasza, poprzedni arcykapłan}
 • III sąd nad Jezusem – sąd przed Sanhedrynem: postawa Nikodema, uderzenie przez Malchusa, zaparcie się Piotra (pamiętajmy: JEZUSA ZDRADZILI DE FACTO WSZYSCY UCZNIOWIE – za wyjątkiem św. Jana). Zapada wyrok śmierci – złamanie prawa żydowskiego: nie wolno było prowadzić żadnych procesów w nocy.
 • Jezus w ciemnicy – oczekiwanie za zatwierdzenie wyroku przez Poncjusza Piłata.
 • IV sąd nad Jezusem: Poncjusz Piłat {próba uniewinnienia – „Nie znajduję winy w tym człowieku…” — problem motywacji: Piłat nie uwierzył w Jezusa i nienawidził Żydów}
 • V sąd nad Jezusem: ponowne przesłuchanie Jezusa przez Piłata. Jezus odesłany do Heroda Antypasa — próba zrzucenia na niego winy za wyrok. Po szyderstwie i wzgardzeniu odesłany do Piłata.
 • VI sąd nad Jezusem – skazanie na karę ubiczowania (kara ta w prawie rzymskim eliminowała możliwość wydania wyroku śmierci).
 • Ubiczowanie (mała i wielka chłosta). Nałożenie korony cierniowej i berła.
 • VII sąd nad Jezusem – Piłat próbuje wykorzystać „paschalny przywilej łaski” – przywilej uwolnienia jednego ze skazańców z okazji święta Paschy. Przed ludem staje ubiczowany Jezus i Barabasz. Lud żąda uwolnienia Barabasza i skazania Jezusa.
 • VIII sąd nad Jezusem – Piłat nadal próbuje uniewinnić Jezusa. Ustępuje przed szantażem arcykapłanów o donosie do Rzymu. Podburzony tłum żąda ukrzyżowania: „Krew Jego na nas             i na dzieci nasze”. Piłat wyraża na to zgodę umywając symbolicznie ręce. Wydanie rozkazu umieszczenia napisu nad skazańcem: „Jezus Nazarejczyk Król żydowski” (IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM) – jakby ostatnia „zemsta” na żydach. Arcykapłani bezskutecznie żądają zmiany napisu na: „Jezus Nazarejczyk – ten, który uważał się za króla żydowskiego”.
 • Rozpoczyna się droga krzyżowa (spór: czy Jezus niósł cały krzyż czy też tylko belkę poziomą?). Ważne momenty: trzy upadki Jezusa, spotkanie z Matką i płaczącymi niewiastami, Weronika i Szymon Cyrenejczyk.
 • Konanie i śmierć na krzyżu (istota śmierci krzyżowej). Potwierdzenie śmierci Jezusa przez przebicie boku – krew i woda (osierdzie).
 • Złożenie z grobie Józefa z Arymatei, zabezpieczonego pieczęcią namiestnika i strażą rzymską oraz żydowską.
 • Kwestia pustego grobu – Maria Magdalena pierwsza spotyka Zmartwychwstałego. Kłamstwo straży rzymskiej o wykradzeniu ciała przez uczniów i reakcja arcykapłanów.